تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | ۷:۵۵
دستورالعمل برگزاری آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشان
دستورالعمل برگزاری آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشان
دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عملی مشاغل آتش نشان به پیوست می باشد.
دستورالعمل برگزاری آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشان
دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عملی مشاغل آتش نشان به پیوست می باشد.
منبع : دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی